بررسی و تحلیل اختصاصی دینی صد از کارنامه های کنکور سراسری 95

کارنامه کنکور 95

🔴 کارنامه منطقه 1
❇️ رتبه کشوری: 5319
❇️ رتبه در منطقه: 1759
❇️رشته: داروسازی
❇️دانشگاه: علوم پزشکی ساری

درکارنامه فوق👆👆👆
رشته ی انتخابی این داوطلب داروسازی است.ابتداراجع به این رشته مختصرتوضیحی خواهیم داد:به دلیل نام این رشته تصورعموم براین است وظیفه یک داروساز ساخت داروست اما بایدگفت که این یک تصور اشتباه می باشد ووظیفه اصلی آن(ارائه خدمات دارویی)است.
ویکی دیگر از تصوراتی که داوطلبان از این رشته دارند این است که در این رشته در آینده ارتباطی با بیماروبالین ندارندوعلت گرایش عده ای از داوطلبان به این رشته بخاطر همین موضوع می باشداما لازم به ذکر است که یکی از گرایش های تخصصی داروسازی،داروسازی بالینی می باشدکه داروساز در بخش های بیمارستان مانندپزشکان حضور وبررونددرمانی بیمار نظارت دارد.
مدت زمان تحصیل دوره دکتری عمومی داروسازی پنج ونیم سال است وبه۲دوره تقسیم میشود:
۱-دروس عمومی وعلوم پایه-۲سال(۴ترم)
۲-دروس تخصصی،کارآموزی وکارورزی
داروسازی درزیرگروه دوقرارداردودراین زیرگروه درس شیمی ضریب۴دارد.
درکارنامه فوق داوطلب دردرس شیمی نسبتا متوسط عمل کرده انداما درصدبالادر این درس میتوانست داوطلب را از بسیاری از داوطلبان جلوبیندازدزیرا به تبعیت از آن با توجه به ضریب آن در زیرگروه موردنظرترازداوطلب نیزافزایش پیدامیکردودرنتیجه داوطلب میتوانست امکان تحصیل در دانشگاههای برتر در این رشته را نیز داشته باشد‌.وفارغ ازعلاقه داوطلب میتوانست شانس تحصیل در رشته پزشکی را نیز داشته باشد.
از دانشگاه های برتر در حوزه داروسازی میتوان دانشگاه های تهران،شهیدبهشتی،مشهد،تبریزوزنجان رانام برد.
توجه!!!قابل توجه بسیاری از داوطلبانی که میگویند چرا ما باید برای درسی مثل زمین وقت بگذاریم که ضریب صفرداردوبی تاثیراست.اما این تصور اشتباه است درس زمین در زیرگروه۲که رشته ارزشمندداروسازی قرارداردضریب۱داردوبا وجودهمین ضریب کم بررتبه کشوری تاثیرگذارمی باشدودرنتیجه شانس قبولی در رشته هایی که به صورت کشوری گزینش دارند رامیتواندافزایش دهد.

ونکته دوم بر خلاف تصور خیلی از عزیزان این است که داوطلبانی هم هستند که بدون زدن زمین شناسی هم قبول شده اند ولی خب صحیح تر این است که بدانیم درصد مناسب در زمین شناسی کمک شایانی به ما در زمینه قبولی در رشته داروسازی می نماید.

کارنامه کنکور 95

🔴 کارنامه منطقه 1
❇️ رتبه کشوری: 1176
❇️ رتبه در منطقه: 423
❇️رشته: دندانپزشکی
❇️دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

در تحلیل کارنامه فوق👆👆👆
ابتدا لازم است به این سوال احتمالی بین اکثرداوطلبان رشته تجربی پاسخ داده شود:
چرا بین داوطلبان تجربی گرایش به رشته دندانپزشکی نسبت به دورشته ی اصلی دیگر(پزشکی وداروسازی)بیشتر است؟
از دلایلی که این رشته لوکس به حساب می آید۱-داوطلبان در دوران تحصیل کشیک ندارند۲-حجم مطالبی که بایدخوانده شودنسبت به پزشکی وداروسازی کمتراست۳-اورژانس واضطراب های رشته ی پزشکی وپرستاری راندارد.
افزایش واحدهای ارائه دهنده این رشته وفارغ از فارغ التحصیلانی که از کشورهای دیگر بازمیگردندباعث ایجادجو کاذب برای این رشته ودر نتیجه افزایش حدنصاب نمره ی قبولی توسط سازمان سنجش شده است.
از نظربازارکاررشته ی پزشکی جزء بهترین هامی باشد.
در این کارنامه نقطه عطف داوطلب ما دردروس عمومی درصدبالای درس عربی است که انحراف معیاربالایی داردوکسب درصد بالادر این درس موجب شده تا امتیاز بیشتری از درصدکسب شده به داوطلب داده شود.
در دروس تخصصی اگرچه داوطلب نسبت به عملکرد داوطلبان رشته تجربی در درس ریاضی نسبتا در این درس متوسط عملکرده است اما کسب درصدبالا در این درس میتوانست امتیاز ویژه ازاین درس به داوطلب بدهدودرنتیجه داوطلب در انتخاب رشته میتوانست آزادانه تر عمل کندوشانس تحصیل این رشته دردانشگاههای مطرح با رتبه های برتر را داشته باشد(دانشگاه های تهران،شهیدبهشتی،شیراز،اصفهان،مشهد)
البته نبایدنادیده گرفت دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزوه ۱۰دانشگاه مطرح علوم پزشکی کشورمی باشد.
لازم به ذکر است اگرداوطلب از سهمیه مناطق محروم برخورداربودمثلا اگردرمنطقه۳قرارداشت شانس تحصیل در دانشگاههای نام برده برایشان بیشتربود.
توجه!!!دقت داشته باشیددر انتخاب رشته نوع گزینش رشته ی موردنظروهمچنین علاقه داوطلب واولویت داشتن شهریا رشته برای داوطلب حائزاهمیت است.

کارنامه کنکور 95

🔴 کارنامه منطقه 1
❇️ رتبه کشوری: 6317
❇️ رتبه در منطقه: 3606
❇️رشته: مدیریت دولتی
❇️دانشگاه: شهید بهشتی

درکارنامه فوق👆👆👆
ابتدالازم به ذکراست توضیح داده شوداین تصوراشتباه بین داوطلبان رایج است که رشته ی مدیریت(تمامی گرایش های آن)مختص گروه انسانی است شایدگرایش بیشتر داوطلبان گروه انسانی نسبت به سایر گروه هابه این رشته علت بروز این تصور اشتباه باشد.
اما آن چه که هست رشته مدیریت(تمامی گرایش های آن)بین سه گروه آزمایشی ریاضی،تجربی وانسانی مشترک می باشد.با این تفاوت که در رشته ی ریاضی درزیرگروه۱-دررشته ی تجربی در زیرگروه۴ودر رشته ی انسانی در زیرگروه۳قراددارد.ودر هررشته دروس وضرایب آنها در زیرگروه ها متفاوت می باشد.
باتوجه به رتبه ی کسب شده فارغ از علاقه داوطلب این فردمیتوانست شانس تحصیل دربرخی از رشته های مهندسی که درزیرگروه۱قراردارند را در شهرستانها ودردانشگاههایی با رتبه پایین تر داشته باشد.اما احتمال میرودبرای این داوطلب در انتخاب رشته شهربه رشته اولویت داشته است.
دردروس عمومی درصددرس زبان میانگین دروس عمومی راکاهش داده است ودردروس تخصصی در دودرس ریاضی با ضریب۴در زیرگروه۱در درس شیمب با انحراف معیار بالا در رشته ی ریاضی داوطلب ضعیف عملکرده است که به تبعیت ازآن همین موجب کاهش رتبه در زیرگروههای مختلف شده است.
توجه!!!دقت داشته باشیددر انتخاب رشته نوع گزینش رشته موردنظراهمیت بسیاری دارد(استان بومی،ناحیه بومی،قطب بومی،کشوری)

تحلیل کارنامه کنکور 95 دینی صد

در تحلیل کارنامه ی فوق 👆👆👆خواهیم داشت:
داوطلب منطقه۱دوره ای که قبول شده است نوبت دوم(شبانه)می باشدوپذیرش در دوره های شبانه به صورت بومی استانی است.در دوره های شبانه داوطلب هرترم برای انتخاب واحد بایدشهریه ای به دانشگاه پرداخت کنداما بعداز فارغ التحصیلی مدرکی که به اوارائه می شود روزانه است.
اما در منطقه۲و۳ دوره ای که این داوطلبان پویرفته شده اندروزانه می باشدوهمانطور که قبلا گفته شد در دوره های روزانه پذیرش می توانداستانی،ناحیه ای،قطبی یا کشوری باشد.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱مشهدمی باشد‌وجنسیت زن.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۲ورامین می باشدوجنسیت مرد.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳ ورامین می باشدوجنسیت مرد.
توجه!!!
*در منطقه۱نوع گزینش داوطلب بومی استانی است.
*در منطقه۲نوع گزینش داوطلب بومی ناحیه ای است‌.
*در منطقه۳نوع گزینش داوطلب کشوری است.

🔴تاثیر۲۵درصدی معدل در سه کارنامه ی فوق:
معدل داوطلب منطقه۱: ۱۶/۹۹
معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۱۳
معدل داوطلب منطقه۳: ۱۵/۱۳

🔴میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های:
منطقه۱: ۵۱%
منطقه۲: ۶۱%
منطقه۳: ۳۶%

🔴میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های:
منطقه۱: ۳۶%
منطقه۲: ۳۷%
منطقه۳: ۳۸%

_درکارنامه ی فوق بین میانگین درصد دروس عمومی ومیانگین درصددروس اختصاصی تعادلی برقرارنیست وتفاوت چشگیراست‌.
اما میانگین درصد دروس اختصاصی سه کارنامه بهم نزدیک وتقریبا برابراست اما:
*در کارنامه ی منطقه ۱نمی توان گفت داوطلب تاثیر۲۵درصدی معدل را کامل گرفته است.
*درکارنامه ی منطقه۲ تاثیردرصد درس ادبیات با ضریب۴ودینی باضریب۳در افزایش میانگین درصددروس عمومی وتاثیر۲۵درصدی معدل را نمی توان در رتبه ی کشوری داوطلب نادیده گرفت.
*در کارنامه ی مطفه۳درصددرس ریاضی با انحراف معیار بالاامتیاز ویژه را به داوطلب داده است که حتی باوجود اینکه داوطلب تاثیر۲۵درصدی معدل را به صورت کامل نمی گیردوبا ملاحظه ای اینکه میانگین درصددروس عمومی واختصاصی در کارنامه ی منطقه۱و۳ بسیاربهم نزدیک است اما تاثیراین درس را دررتبه کشوری بطور چشمگیری در مقایسه با کارنامه ی منطقه۱ میبینیم.
اما دراین کارنامه درصدصفردرس فیزیک نقطه ضعف داوطلب محسوب می شودوکسب درصدی غیراز این در این کارنامه می توانست امکان انتخاب آزادانه تری رابه داوطلب بدهد.

تحلیل کارنامه کنکور

در تحلیل کارنامه ی فوق 👆👆👆خواهیم داشت:
دوره ای که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اند روزانه می باشدوهمانطور که قبلا گفته شد گزینش در دوره های روزانه می تواند استانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱تهران می باشدوجنسیت زن.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۲زنجان می باشدوجنسیت زن.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳سیاهکل می باشدوجنسیت مرد.
توجه!!!!
*در منطقه۱نوع گزینش داوطلب بومی ناحیه ای است.
*در منطقه۲نوع گزینش داوطلب بومی ناحیه ای است.
*درمنطقه۳نوع گزنش داوطلب بومی قطبی است.

🔴تاثیر۲۵درصدی معدل در۳کارنامه ی فوق:
معدل داوطلب منطقه۱: ۱۸/۳۳
معدل داوطلب منطقه۲: ۱۸/۰۸
معدل داوطلب منطقه۳: ۱۸/۱۱

🔴میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های:
منطقه۱: ۳۰%
منطقه۲: ۳۰%
منطقه۳: ۳۰%

🔴میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های:
منطقه۱: ۱۶%
منطقه۲: ۱۰%
منطقه۳: ۱۶%
_میانگین درصددروس عمومی در این سه کارنامه برابراست ودراین کارنامه تفاوت در رتبه ی کشوری را می توان در دروس اختصاصی یافت.که در کارنامه ی منطقه۱تفاوت نسبتا چشمگیردرس ریاضی نسبت به دوکارنامه ی دیگراست بخاطرضریب۴این درس دررشته ی ریاضی می باشد.ودرکارنامه ی منطقه۳نسبت به کارنامه ی منطقه۲درصددرس فیزیک با ضریب۳ودرس شیمی با انحراف معیاربالاست.
می توان گفت این سه داوطلب  عملکردی مشابه هم را داشته اندکه عملکرد نسبتا ضعیفی است.ودرواقع مواردی که شانس قبولی در این رشته رادردوره ی روزانه به این داوطلبان داده است نوع گزینش وتاثیر۲۵درصدی معدل بوده است.وگرنه شانس پذیرش این رشته در گزینش های کشوری برای این۳داوطلب دردورهای روزانه امکانپذیرنیست.

کارنامه کنکور

در تحلیل کارنامه ی فوق👆👆👆خواهیم داشت:
دوره ای که داوطلبان این سه کارنامه قبول شده اندروزانه می باشدوهمانطور که قبلا گفته شدگزینش در دوره های روزانه می تواند استانی،ناحیه ای(بومی)،قطبی یا کشوری باشد.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱مشهدمی باشدوجنسیت زن.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۲زاهدان می باشدوجنسیت زن.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳شبسترمی باشدوجنسیت زن.

🔴تاثیر۲۵درصدی معدل در۳کارنامه ی فوق:
معدل داوطلب منطقه۱: ۱۹/۱۷
معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۹۶
معدل داوطلب منطقه۳: ۱۹/۶۲

🔴میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های:
منطقه۱: ۶۸%
منطقه۲: ۶۸%
منطقه۳: ۶۳%
🔴میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه های:
منطقه۱: ۴۱%
منطقه۲: ۳۲%
منطقه۳: ۴۰%

_میانگین درصددروس عمومی درسه کارنامه ی فوق بسباربهم نزدیک است ومی توان گفت تقریبا برابراست.فارغ ازاین که درصدهرکدام ازدروس باضرایب مختلف چه تاثیری برنمره کل داوطلب دارند.
*در کارنامه ی منطقه۱داوطلب در درس زمین که درزیرگروه۲که این رشته قرارداردضریب۱داردتوانسته درصد۵۴راکسب کند.علاوه براینکه درس زمین با وجودضریب کم اما بررتبه ی کشوری داوطلب تاثیرگذاراست ودر این کارنامه تاثیرآن را بررتبه ی کشوری نمی توان نادیده گرفت باوجود اینکه میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه منطقه۱ومنطقه۲برابراست اما تفاوت چشمگیری در رتبه ی کشوری ملاحظه می کنیدونوع گزینشی هم که انتخاب کرده است کشوری است.دراین کارنامه داوطلب در درس شیمی که از دروس بااهمیت در این رشته می باشدودرزیرگروه۲که این رشته قراردارداین درس ضریب۴راداردنسبتاضعیف عمل کرده است.
*درکارنامه ی منطقه۳باتوجه به درصد بسیارکم درس فیزیک امااین داوطلب موفق به قبولی دراین رشته شده است اما میانگین درصددروس تخصصی در این کارنامه را بسیارکاهش داده است وامکان انتخاب آزادانه را برای سایرگزینش هاتاحدودی ازاوگرفته است.
*در کارنامه منطقه۳نوسان بین دروس اختصاصی کمتراست وتعادل بین میانگین درصددروس اختصاصی حفظ شده است‌.

photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۹_۱۲-۵۶-۲۸

در تحلیل کارنامه فوق👆👆👆خواهیم داشت:
دوره ای که داوطلب منطقه۱پذیرفته شده است غیردولتی وغیرانتفاعی است وپذیرش دراین دوره ها بصورت بومی ناحیه ای است.اما دوره ای که داوطلب منطقه۲و۳ پذیرفته شده اند روزانه می باشدوهمانطور که قبلا گفته شدپذیرش در دوره های روزانه می توانداستانی،ناحیه ای،قطبی یا کشوری باشد.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۱تهران می باشدوجنسیت زن.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۲گلپایگان می باشدوجنسیت زن.
_شهرمحل سکونت داوطلب منطقه۳مریوان می باشدوجنسیت زن.
توجه!!!
*در منطقه۱نوع گزینش داوطلب بومی ناحیه ای است.
*در منطقه۲ نوع گزینش داوطلب بومی استانی است.
*در منطقه۳نوع گزینش داوطلب بومی استانی است.

🔴تاثیر۲۵درصدی معدل در سه کارنامه ی فوق:
معدل داوطلب منطقه۱: ۱۸/۹۱
معدل داوطلب منطقه۲: ۱۹/۲۹
معدل داوطلب منطقه۳: ۱۶/۹۴

🔴میانگین درصددروس عمومی در کارنامه های:
منطقه۱: ۳۷%
منطقه۲: ۵۳%
منطقه۳: ۳۷%
🔴میانگین دروس اختصاصی در کارنامه های:
منطقه۱: ۸%
منطقه۲: ۲۲%
منطقه۳: ۱۶%

_در کارنامه های فوق نوع گزینشی که داوطلب سه منطقه داشته اندامکان قبولی در این رشته را به آن ها داده است.وگرنه در گزینش کشوری شانسی برای این داوطلبان نبود.
در کارنامه ی منطقه۱و۳فارغ از دوره ای که پذیرفته شده اند.اگر دقت داشته باشید.میانگین درصددروس عمومی در این دوکارنامه برابراست از طرفی میانگین درصددروس اختصاصی در کارنامه ی منطقه۳بیشتر از دواطلب منطقه۱ است.اما می بینیم رتبه کشوری داطلب منطقه۱کمتر است که دراین کارنامه تاثیر۲۵درصدی معدل را می توان  موثردر نظرگرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *