جزوه های مکمل دی وی دی های دینی 100

دینی 100

1.جزوه خلاصه نویسی دین و زندگی سوم
در این جزوه اکثر نکات مهم دین و زندگی کنکور سوم توسط استاد یوسفیان پور گردآوری شده هست که می تواند در ایام جمع بندی کنکور و یا امتحانات نهایی سوم موثر باشد

دانلود جزوه

 

2. کتابچه تست های دین و زندگی کنکور

کتاب بانک تست های دین و زندگی کنکور استاد یوسفیان پور که مکمل دی وی دی های دین و زندگی ایشان می باشد

دانلود کتاب تست های دین و زندگی دوم

دانلود کتاب تست های دین و زندگی سوم

دانلود کتاب تست های دین و زندگی چهارم

3. جزوه احکام :

جزوه احکام موجود در کتاب های دین و زندگی که خلاصه نویسی شده اند

دانلود جزوه احکام دینی صد

4. جزوه ازدواج :

جزوه مفاهیم، آیات و نکات کلیدی درس های 6 – 14 – 15 و 16 سال سوم استاد یوسفیان پور

دانلود جزوه ازدواج دینی صد