با وجود اینکه درس دین و زندگی کنکور ( معارف ) جزو یکی از درس های سخت بود ولی اکثر دینی صدی ها از درصد هاشون رضایت داشتند که این خیلی برای تیم دینی 100 با ارزش و مهمه , ممنون دینی صدی ها که باز هم مارو سر افراز کردید.

photo_2017-07-11_02-22-44 photo_2017-07-11_02-22-43 photo_2017-07-11_02-22-42 photo_2017-07-11_02-22-41 photo_2017-07-11_02-22-40 photo_2017-07-11_02-22-39 photo_2017-07-11_02-22-37 photo_2017-07-11_02-22-36 photo_2017-07-11_02-22-35 photo_2017-07-11_02-22-34 photo_2017-07-11_02-22-33 photo_2017-07-11_02-22-32 photo_2017-07-11_02-22-30 photo_2017-07-11_02-22-29 photo_2017-07-11_02-22-28 photo_2017-07-11_02-22-27 (2) photo_2017-07-11_02-22-27 photo_2017-07-11_02-22-26 photo_2017-07-11_02-22-25 photo_2017-07-11_02-22-24 photo_2017-07-11_02-22-23 photo_2017-07-11_02-22-22 photo_2017-07-11_02-22-21 photo_2017-07-11_02-22-20 photo_2017-07-11_02-22-19 photo_2017-07-11_02-22-18 photo_2017-07-11_02-22-16 photo_2017-07-11_02-22-15 photo_2017-07-11_02-22-14 photo_2017-07-11_02-22-13 (2) photo_2017-07-11_02-22-13 photo_2017-07-11_02-22-12 photo_2017-07-11_02-22-11 photo_2017-07-11_02-22-10 (2) photo_2017-07-11_02-22-10 photo_2017-07-11_02-22-09 photo_2017-07-11_02-22-08 photo_2017-07-11_02-22-07 (2) photo_2017-07-11_02-22-07 photo_2017-07-11_02-22-06 photo_2017-07-11_02-22-05 photo_2017-07-11_02-22-04 photo_2017-07-11_02-22-03 (2) photo_2017-07-11_02-22-03 photo_2017-07-11_02-22-02 photo_2017-07-11_02-22-01 photo_2017-07-11_02-22-00 photo_2017-07-11_02-21-59 photo_2017-07-11_02-21-58 photo_2017-07-11_02-21-57 photo_2017-07-11_02-21-55 photo_2017-07-11_02-21-54 photo_2017-07-11_02-21-53 photo_2017-07-11_02-21-52 photo_2017-07-11_02-21-49 (2) photo_2017-07-11_02-21-49 photo_2017-07-11_02-21-48 photo_2017-07-11_02-21-47 photo_2017-07-11_02-21-46 (2) photo_2017-07-11_02-21-46 photo_2017-07-11_02-21-44 photo_2017-07-11_02-21-43 photo_2017-07-11_02-21-42 photo_2017-07-11_02-21-39 image_2017-07-07_17-07-19 image_2017-07-06_16-29-01