فیلم های تدریس مبحث توحید شناسی دین و زندگی کنکور توسط استاد علیرضا یوسفیان پور

     

    ویدیوهای تدریس مبحث توحید شناسی دین و زندگی کنکور توسط استاد علیرضا یوسفیان پور در برنامه کارنامه بیست شبکه آموزش