نمونه تدریس مبحث و من آیاته دین و زندگی کنکور توسط استاد علیرضا یوسفیان پور

    در برنامه کارنامه بیست شبکه آموزش